• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/bttdd.zeytinburnusubesi
  • https://twitter.com/bttddzburnu

BATI TRAKYA SORUNLAR

 

       Batı Trakya Sorunu,Kaynağı ve Nedenleri          Batı Trakya Türkleri 1923  yılında Lozan'da imzalanan Lozan Antlaşmasıyla mü-badele  dışında bırakılarak yerleşik sayılmışlar ve Yunanis-tan'ın  emanetine bırakılmışlardır. Ancak antlaşmanın imza-lanmasının  hemen akabinde Yunanistan, Türkleri göçe zor-lamak  maksatıyla  çeşitli  baskılara  girişmeye  başlamıştır. Böylece Batı Trakya sorunu da ortaya çıkmıştır.     Görüldüğü gibi Batı Trakya sorunu, Batı Trakya Türkle-rinin hak ve hukuklarının çiğnenmesinden; kısaca Yunanis-tan'ın asimilasyon politikasından  doğmuştur. Yunanistan'ın bu asimilasyon politikası kendisini 3  şekilde  göstermekte- dir.     Yunanistan, bir  yandan hayatın tüm boyutlarında sorun-lar yaratarak Türkleri göçe zorlamaya çalışırken diğer yan-dan Türkleri kültürel açıdan asimile etmeye çalışmakta, bu-nu da beceremediği takdirde Yunanistan'ın çeşitli yerlerine yerleştirmeye  çalışmakta veya Yunanistan'ın diğer bölgele-rinden  veya  yurtdışından Yunanlı getirerek nufus yerleşim düzenini Türklerin aleyhinde bozmaya çalışmaktadır.    Batı Trakya Türklerinin Sorunları      Yukarıda  belirttiğimiz  gibi Yunanistan'ın  asimilasyon politikası sonucunda Batı Trakya sorunu ve dolayısıyla Batı Trakya Türklerinin sorunları ortaya çıkmıştır.Bunları genel bir şema ile gösterecek olursak:                                 Batı Trakya Türklerinin sorunları

1-Anayasal,               2-Eğitim ve      3-Dini           4-Toprak ve

Kişisel,Sosyal,İkti-     Sosyo-kültürel   Sorunlar       Mülkiyet

sadi ve Siyasi Hak-      Sorunlar                                  Sorunları 

ların Çiğnenmesi

                                                                 

a-Yasak Bölge           a-Anaokul         a-Din             a-Toprak

b-Vatandaşlıktan           Sorunu              Eğitimi          Sorunu

   Iskat                         b-Okul Kitap-   b-Müftülük  b-Mülkiyet

c-İfade Özgürlüğü-         ları Sorunu      Seçimi          Sorunu

   nün Kısıtlanması     c-Öğretmenler  c-Vakıfların

d-Dernek ve Birlikle-     Sorunu               İdaresi

   rin Kapatılması        d-İlkokul,Orta   d-Camilerin

e-Toplantı ve Göste-    ve lise Sorunu    Kundaklan-

   ri Yürüyüşünün       e-Tarihi eserle-      ması

   Kısıtlanması                 rin tahribatı

f-Hak Arama ve Di-    f-Kültürel Kimli-

   lekçe Hakkının            ğin imhası

   Kısıtlanması

g-İş ve Meslek Haya-

    tındaki Ayırımlar

h-Kamu Hizmetine

    Katılamamak ve

    Yararlanamamak

ı-Seçme ve Seçilme

    Haklarının Kısıtlanması

Kaynak : Batı Trakya Sorunu , Batı Trakya Türklerinin Sorunları

 


Yorumlar - Yorum Yaz